Snerydning på arbejdspladsen - dit ansvar?

Torsdag, 22. november 2018

De fleste kender til det ansvar, man som grundejer har for, at fortove og stier, herunder havegange, trapper, gårdspladser mv. til ens ejendom glatførebekæmpes og sneryddes, så det er sikkert at færdes. Sne skal ryddes hurtigst muligt efter snefald, og der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger mod glat føre, såsom at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet.

Men som arbejdsgiver har du også et ansvar for, at medarbejdere og udefrakommende kan færdes sikkert på arbejdspladsen. Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for, at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I vintersæsonen indebærer det, at man skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger til vintervedligeholdelse. Det gælder også det areal, der fungerer som adgangsvej til arbejdspladsen.

Det kan derfor være en god idé at tage stilling til følgende forhold:

  • Skal der iværksættes glatføreforanstaltninger, og hvor?
  • Hvis ja, hvad skal der gøres? Er der brug for snerydning, saltning, grusning, afspærring el. lign?
  • Hvornår på døgnet skal det gøres? Først på dagen, sidst på dagen?
  • Skal der være særlige instrukser til medarbejderne omkring glat føre på arbejdspladsen?
  • Skal der være særlige instrukser til medarbejderne omkring glat føre udenfor arbejdspladsen, fx ved kundebesøg, eller anden udendørs-færdsel i arbejdstiden?

Du kan desuden som arbejdsgiver blandt andet gøre følgende for at forebygge ulykker:

  • Opfordre medarbejdere til at tage skridsikkert fodtøj på i arbejdstiden
  • Sørge for at køretøjer har vinterdæk der er særligt egnede til glat føre
  • Vælge ruter hvor der ryddes sne og saltes

Hvis arbejdsgiveren tilsidesætter den særlige pligt det er at sørge for, at medarbejderne kan færdes sikkert på områder, (1) som benyttes under udførelse af arbejdet, og (2) som udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen, kan arbejdsgiveren pådrage sig et erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til skade ved fald eller lignende.

Det gælder dog ikke arealer såsom parkeringspladser hvor virksomheden IKKE ejer området, og som ikke benyttes under udførelse af arbejdet eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen. Ansvar for vintervedligeholdelse af disse områder er omfattet af reglerne om det almindelige grundejeransvar.

I kan læse mere om arbejdsmiljø og ansvar hos Dansk Erhverv, hvor nyheden er fra, her.